Gyorsmenü

A magyar ép és fogyatékossággal élő fiatalok munkaerőpiaci helyzetének összehasonlító elemzése

  • Laoues-Czimbalmos Nóra 1
  • Müller Anetta 2
  • Bácsné Bába Éva 2
  • 1 PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
  • 2 egyetemi docens, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Comparing the situation of young Hungarians and young Hungarians with disabilities in the labor market

A munkanélküliség a csökkenő tendencia ellenére is a mai magyar társadalom egyik legna-gyobb problémája, amelynek egyik legnagyobb kárvallottai és leginkább érintettjei a fiata-lok, a pályakezdők. A rendszerváltás után a munkanélküliek számának emelkedésével egy időben nőttek meg a területi, regionális különbségek is. Ez a különbség a munkanélküliek számában is megmutatkozik. A munkanélküliség növekedése a háztartások munkajövedel-meit csökkentette, ami különösen sújtotta a fiatalokat. Magyarországon és más EU orszá-gokban is (Gáti et al. 2012). A munkajövedelmek csökkenésével a fiatalok megélhetési ne-hézségei is fokozódtak. A 2009-es gazdasági válság alatt az állami transzferből származó háztartási jövedelmek (pl. családi támogatás, segély) is csökkentek (Tóth – Medgyesi 2011, Medgyesi – Nagy 2014). Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakult a fiatal fel-nőttek életkörülménye, megélhetése és a munkaerő-piaci helyzete különös tekintettel, a fo-gyatékossággal élők személyek körében.

 

Despite the downward trend, unemployment is one of the biggest problems of today's Hun-garian society, with one of the biggest victims and most affected is young people, career starters. After the change of regime, the regional and regional differences increased at the same time as the number of unemployed increased. This difference is also reflected in the number of unemployed. The rise in unemployment has reduced household labor income, which has hit young people in particular. In Hungary and other EU countries (Gáti et al. 2012). With the fall in labor income, the livelihood difficulties of young people have also increased. During the economic crisis of 2009, household income from state transfers (eg family support, aid) also decreased (Tóth - Medgyesi 2011, Medgyesi - Nagy 2014). In our study, we examine how the living conditions, livelihoods and labor market situation of young adults evolved with particular attention to people living with disabilities.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 44-57
Terjedelem: 
14
JEL-kód:
LOC-kód: