Gyorsmenü

Az asszimiláció – integráció – szegregáció aktualitása a szakirodalom tükrében

  • Rudnák Ildikó 1
  • Mészáros Aranka 1
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Actuality of assimilation - integration – segregation in the professional literature

A beilleszkedés és befogadás folyamata, interakciói több szegmensben léteznek, mint gondolnánk. A jelenségek felismerése általában akkor tudatosul bennünk, amikor már a nehézségeik kezelése a feladat. Jelen tanulmány azzal a céllal íródott, hogy világosan determinálja a három fogalom tartalmát a hazai és külföldi szakirodalom segítségével. Mind gazdasági, politikai és társadalmi szinten szükséges a megfelelő, korrekt értelmezés ahhoz, hogy a kísérőjelenségeket – a súrlódásokat, illetve a sokszor kibékíthetetlen ellentétként jelentkező konfliktusokat – a helyükön kezeljük, és ne azonnal az agresszió, a támadás fegyverével éljünk, legyen az akárcsak verbális is. Az asszimiláció előnyeit és hátrányait bemutatva el kell gondolkodnunk a múltunk bizonyos jelenségein, de még inkább a jelen és jövőbeli globális események kimenetén. A szegregáció definiálása után azonnal előtérbe kerülnek további, korántsem pozitív jelenségek, mint motiválatlanság, agresszió, terrorizmus. Az integráció áhított volta – amit helytelenül az asszimilációval is azonosítanak – mindkét fél oldaláról megértést, elfogadást, türelmet igényel. Tanulmányunk tehát ezen hármas fogalomkört tárgyalja a 21. századi kihívások ismeretében.

 

The process and interactions of integration and inclusion exist in many segments, as we would think. Recognizing phenomena is usually aware of us when the difficulty is being addressed. This paper is designed to clearly define the content of these three concepts with the help of domestic and foreign literature. All at an economic, political and social level correct and proper interpretation is required to deal in their place with the accompanying phenomena such as frictions and conflicts that are often seeming to be irreconcilable, and do not live immediately with the weapon of aggression or assault, be it verbal as well. By introducing the advantages and disadvantages of assimilation, we must think of certain phenomena of our past, but more so in the outlook of present and future global events. After the definition of segregation immediately come to the fore rather than positive phenomena such as immobility, aggression, terrorism. The craving for integration, which is incorrectly identified by assimilation, requires understanding, acceptance, and patience from both sides. Our study thus discusses this threefold concept in the knowledge of the 21st century challenges.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 33-44
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: