Gyorsmenü

Szerzőknek

A Studia Mundi – Economica on-line folyóirathoz beküldés során arra kérjük a szerzőket, hogy ellenőrizzék, a beküldendő kézirat megfelel-e az alábbi szempontoknak (nem megfelelő kéziratokat a szerkesztőség elutasíthatja):

 1. A kézirat nem jelent meg máshol és nincs máshová beküldve megjelentetésre.
 2. A beküldés során csatolja:
  1. a kéziratot Microsoft Word (*.doc, vagy *.docx) formátumban (az elküldésre szánt fájl neve a „Kontakt szerző vezetékneve_Studia_Kézirat” legyen),
  2. a kitöltött szerzői adatlapot és szerzői nyilatkozatot szerkeszthető formátumban.
  3. a kitöltött szerzői nyilatkozatot aláírva, digitális formátumban.
 3. A dokumentum megfelel a formai követelményeknek (a pontos betartáshoz sablon dokumentum áll rendelkezésre).
 4. A szerzői útmutatót elolvastam és tudomásul vettem.
 5. A folyóirat publikációs szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat elfogadtam és az ott leírtaknak eleget tettem.
 6. Elolvastam és tudomásul vettem az adatvédelmi nyilatkozatot.

Szerzői útmutató

A Studia Mundi - Economica a szerkesztői munka egyszerűsítése érdekében a kéziratokat online fogadja, a studia.mundi@uni-mate.hu e-mail címen.

A folyóiratban legalább 20 000 karakter (szóközökkel), valamint legfeljebb 30 000 karakter (szóközökkel, irodalomjegyzék nélkül) terjedelmű kézirat közölhető. Az előírtnál rövidebb vagy hosszabb kéziratokat a szerkesztőség formai okokból elutasíthatja.

Magyar nyelvű kézirat esetén a címet, absztraktot és a kulcsszavakat magyar és angol nyelven kell feltüntetni. Angol nyelven készült kézirat esetében csak angol nyelvű szöveg szerepelhet a tanulmányban. A kézirat 1500–2000 karakter hosszúságú absztraktot, valamint 3–5 kulcsszavakat kell, hogy tartalmazzon. Az absztrakt tartalmazza a tanulmány célját vagy a problémafelvetést. A társszerzők száma 4 főben maximalizált.

A szerző munkahelyének feltüntetése során az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • alap és mester képzésben résztvevő hallgató esetén az egyetem, a kar és az intézményének neve ahová a képzése tartozik (alap és mester képzésben résztvevő hallgató esetén szükséges tudományos fokozattal rendelkező társszerző);
 • doktoranduszok és doktorjelöltek esetén az egyetem, a kar és a doktori iskola feltüntetése szükséges;
 • felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók esetében az egyetem, a kar, az intézet és a tanszék feltüntetése szükséges;
 • tudományos munkatársak esetében intézmény pontos megnevezése;
 • egyéb eddig be nem sorolt szerzők esetében a munkahely/cég pontos megnevezése.

A kézirat nem tartalmazhat lábjegyzetet. A szöveg végén, az irodalomjegyzék előtt helyezze el az esetleges köszönetnyilvánítást, illetve itt nevezze meg a kézirat megjelenését támogató intézményeket, szervezeteket, ösztöndíjakat. Az irodalomjegyzékben, csak a szövegben hivatkozott anyagok szerepelhetnek. A cikkek irodalmi feldolgozásánál javasoljuk az alábbi adatbázisokból való hivatkozást: Scopus (https://www.scopus.com/home.uri), OpenAccess, ‎Web of Science (WoS), De Gruyter Open, stb..

A tördelő/szerkesztő munkájának megkönnyítése érdekében a sablon dokumentumot használja. A sablon dokumentumtól és a formai követelménytől történő jelentős eltérés esetén (formai ellenőrzés), a szerkesztőség formai okokból a kéziratot még a lektorálási folyamat előtt elutasíthatja.

A beküldött kéziratot plágiumkereső szoftverrel ellenőrizzük. Maximum 20%-os egyezés esetén, vesszük fel a kéziratot a lektorálási folyamatba.

Publikációs szabályzat

A Studia Mundi – Economica című on-line folyóirat negyedévenként jelenik meg. A folyóirat szerkesztősége eleget próbál tenni a legmagasabb szintű publikációs elvárásoknak, és mindent megtesz azért, hogy a beküldött kéziratok gondos lektori szűrőn menjenek keresztül. A regionális tudomány interdiszciplináris jellegű, ezért a folyóiratunk a rokontudományok műveit is befogadja.

A szerkesztőbizottság tagjai magyar és külföldi szakértők, akik tudományági összetétele leképezi a regionális tudomány sokféleségét. A szerkesztőbizottság határozza meg a publikálási politikát és célokat, javaslatokat tesz ezek változtatására, és felügyeli a szerkesztők munkáját. A főszerkesztő feladata a publikálási folyamat irányítása. Kiválasztja a lektorokat és a lektori vélemények alapján eldönti, mely tanulmányok és cikkek publikálhatók. A szerkesztők gondoskodnak arról, hogy a kéziratok kizárólag tudományos tartalmuk alapján legyenek megítélve. Kötelességük azon információk bizalmas kezelése, amelyekhez mint szerkesztők jutnak, és ezeket nem használhatják fel egyéni céljaikhoz.

A kézirat beérkezése után a szerkesztőség e-mailben tartja a kapcsolatot a kontakt személlyel. A szerkesztőség értesítést küld a kézirat lektorálási folyamatba (peer review) való felvételéről/elutasításáról vagy esetleges hiánypótlásról, a lektorálás eredményéről, valamint a javított kézirat megjelenéséről.

Ha a beküldött kéziratot megjelenésre nem javasolt lektori véleménnyel látják el, akkor a lektori vélemények figyelembe vételével kijavított kéziratot csak újbóli beküldéssel fogadjuk el (minden szükséges kötelező melléklet megküldésével).

A kéziratokat (a szerkesztőbizottság által kijelölt) két anonim lektor értékeli, akik anonim kéziratot kapnak lektorálásra. Vagyis a lektoroknak elküldött kézirat és a szerzőknek elküldött lektori vélemény nem tartalmazza a kézirat/lektori vélemény szerzőinek nevét, valamint azon adatokat, amin keresztül be lehetne őket azonosítani. Csak a főszerkesztő, a szerkesztő és a lektorálási folyamatot koordináló szerkesztő ismeri a szerzők és a lektorok kilétét. Ha egyik lektor sem ajánlja megjelentetésre a tanulmányt, a főszerkesztő elutasítja a tanulmány megjelentetését. Amennyiben a két lektor véleménye alapvetően eltérő, a főszerkesztő egy harmadik lektort kér fel. Ezekkel az anonimitást biztosító intézkedéssel próbáljuk a Studia Mundi – Economica folyóiratban megjelenő cikkeknek, valamint magának a folyóiratnak a minőségét növelni.

A javított kézirat a studia.mundi@uni-mate.hu e-mail címre történő újbóli beküldését követően a még szerkesztés alatt nem álló Studia Mundi – Economica folyóirat következő számába kerül megjelentetésre.

A szerkesztőség befogadó nyilatkozatot a kézirat megjelenésének állapotától függően az alábbi két formában állít ki:

 • Lektorálási folyamatba felvett kézirat esetén: Alulírott, mint a Studia Mundi – Economica főszerkesztője nyilatkozom, hogy …… szerző által …… címmel készülő folyóiratcikkét befogadtuk. A kézirat lektorálási folyamat alatt áll. Sikeres lektorálási folyamat esetén a kézirat a Studia Mundi – Economica on-line folyóiratban megjelentetjük.
 • Javított kézirat megküldése után: Alulírott, mint a Studia Mundi – Economica főszerkesztője nyilatkozom, hogy …… szerző által …… címmel készülő folyóiratcikkét befogadtuk. A kéziratot a Studia Mundi – Economica on-line folyóirat …… évfolyam …… számában megjelentetjük.

A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre a studia.mundi@uni-mate.hu email címen.

CsatolmányMéret
PDF icon Adatvédelmi tájékoztató672.62 KB
PDF icon Formai követelmények289.81 KB
Fájl Sablon96.95 KB
Fájl Szerzői adatlap12.65 KB
Fájl Szerzői nyilatkozat63.45 KB
Fájl Lektori vélemény68.23 KB