Gyorsmenü

A Magyarországon regisztrált bűncselekmények változásának alakulása a COVID-19 járvány időszakában

  • Sólyomfi Andrea Hanna 1
  • 1 PhD hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

Changes in the number of crimes registered in Hungary during the COVID-19 period

A 2019-ben, Kínában kitört járvány 2020 januárban kezdett nemzetközi szinten elterjedni a világban. A WHO 2020. január 30-án vészhelyzetet hirdetett, a járvány egyik gócpontja pedig 2020. márciusára áthelyeződött az Európai Unió területére. 2020. március 14-ét követően egymás után jelentették be az európai országok kormányai a korlátozó intézkedéseket. A legtipikusabb korlátozó intézkedés a kijárási tilalom volt, de az utazási korlátozások is mindennapossá váltak. Magyarországot sem kerülte el a pandémia, amelynek hatására a kormány kijárási korlátozást léptetett életbe. Az akkor életbe léptetett rendelkezések alapján mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos volt. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhetett sor. A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrizte, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A COVID19 koronavírus járvány számtalan ponton érinti a biztonság különböző vetületeit. Ilyen területek a gazdasági és szociális biztonság, az ellátásbiztonság, az egészségügyi ellátórendszer biztonsága. Emellett természetesen számtalan egyéb terület is érintett lehet a járvány hatásaival. Ezek közül a jelen tanulmány a kriminológia területét elemezi, Magyarország fókusszal. A vizsgálódás középpontjába a 2020-ban regisztrált bűncselekmények számának alakulása áll. Célja pedig annak elemzése, hogy a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásai megjelennek-e a hazai bűnügyi statisztikákban, és ha igen, akkor milyen területekre fókuszálva.

The epidemic that erupted in China in 2019 began to spread internationally in the world in January 2020. On January 30, 2020, the WHO declared an emergency. One of the focal points of the epidemic was relocated to the European Union by March 2020. After 14 March 2020, successive European governments announced restrictive measures. The most typical restrictive measure was a curfew, but travel restrictions have also become commonplace. The pandemic did not escape Hungary either, as a result of which the government imposed a curfew. Under the provisions then in force, everyone is obliged to keep social contact with other people to a minimum and to keep at least 1.5 meters away from the other person. It was forbidden to stay in a catering shop, except for those employed there. Leaving the place of residence, domicile or private residence could only take place for good reasons specified in the decree. Compliance with the restrictive measures under the decree was monitored by the police, involving any body under the Act on the Employment of Military Police and the Professional Staff of Bodies Performing Law Enforcement Duties.The COVID19 coronavirus epidemic affects various aspects of security at countless points. Such areas are economic and social security, security of supply, security of the health care system. In addition, of course, countless other areas may be affected by the effects of the epidemic. Of these, the present study analyzes the field of criminology, with a focus on Hungary. The focus of the investigation is on the development of the number of crimes registered in 2020. Its aim is to analyze whether the economic and social effects of the coronavirus epidemic appear in domestic crime statistics and, if so, in which areas.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 86-96
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: